E-mail: biuro@slsi.pl
Tel.: +48 95 781 70 85

Czym jest Lubuska Sieć Innowacji?

Lubuska Sieć Innowacji to Partnerstwo przedsiębiorców, parków technologicznych, uczelni oraz centrów innowacji, którego głównym celem są prace badawczo-rozwojowe i komercjalizacja innowacyjnych technologii w ramach wspólnych projektów badawczo-wdrożeniowych oraz promowanie nauk przyrodniczo-technicznych i postaw proinnowacyjnych wśród społeczeństwa. Tworzymy sieć powiązań pomiędzy gospodarką, nauką i społeczeństwem i odpowiadamy na realne potrzeby przedsiębiorców, rozwijających się poprzez własną działalność B+R. Wspólnie budujemy SILNY i INNOWACYJNY REGION.

Partnerstwo powstało w odpowiedzi na perspektywę finansową Unii Europejskiej 2014–2020, która była w głównej mierze skierowana na wspieranie innowacji w gospodarce i innowacyjnych przedsiębiorstw. Perspektywę, która jest trudna, ale może być szczególnie ciekawa dla firm, które zamierzają budować swoją tożsamość w gospodarce opartej na wiedzy. Firm które aplikują o środki z Osi Priorytetowej 1 „Gospodarka i innowacje” RPO2020, fundusze z NCBiR lub planują uczestniczyć w międzynarodowych projektach finansowanych w ramach programu HORYZONT2020. Kluczem do takiego działania jest współpraca przedsiębiorstw, tworzenie sieci kooperacji. Działalność Lubuskiej Sieci Innowacji koncentruje się na wspieraniu takich działań.

Uczestnikami Partnerstwa są głównie małe i średnie przedsiębiorstwa, ale również regionalne podmioty wspierające innowacyjność, m.in.: Gorzowski Ośrodek Technologiczny PNP Sp. z o.o., Park Naukowo-Technologiczny UZ w Nowym Kisielinie, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii UZ, Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim AWF w Poznaniu oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Wspieramy uczestników Partnerstwa

Koordynatorem działań Partnerstwa jest Stowarzyszenie Lubuska Sieć Innowacji, które jako organizacja pozarządowa i instytucja otoczenia biznesu aktywnie wspiera uczestników Partnerstwa w:

  • Poszukiwaniu partnerów do projektów B+R,
  • Tworzeniu konsorcjów przedsiębiorstw i uczelni do realizacji projektów B+R,
  • Aplikowaniu o dofinansowanie na projekty B+R w ramach funduszy regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych,
  • Prowadzeniu pod względem merytorycznym, formalnym i finansowym oraz rozliczaniu, na zlecenie beneficjentów, projektów dofinansowywanych z funduszy unijnych,
  • Definiowaniu i realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych,
  • Animowaniu działań wspierających innowacyjność Regionu,
  • Promowaniu nauk przyrodniczych, przedsiębiorczości oraz postaw innowacyjnych wśród dzieci i młodzieży.

listopad 2015

Utworzenie Partnerstwa LSI

Utworzenie LSI jako partnerstwa przedsiębiorców, parków technologicznych, uczelni oraz centrów innowacji Województwa Lubuskiego.

listopad 2015

kwiecień 2016

Powołanie Stowarzyszenia LSI

Rejestracja Stowarzyszenia Lubuska Sieć Innowacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

czerwiec 2016 – obecnie

„Energetyka ze Źródeł Odnawialnych”

Organizacja cyklów wykładów i warsztatów dla młodzieży dot. odnawialnych źródeł energii.

czerwiec 2016 – obecnie

8 grudnia 2016 – obecnie

„Lubuska Edukacja Dualna 2.0”

Organizacja zajeć praktycznych w ramach innowacyjnego modelu łączącego różne etapy edukacji.

maj 2017

Akademia Wynalazcy

Rozpoczęcie prac nad projektem.

maj 2017

czerwiec – wrzesień 2017

„Nauka bez oGRANICzeń”

Prowadzenie wspólnych zajęć laboratoryjnych dla uczniów z Polski i Niemiec.

1 sierpnia 2018

„Bez granic: nauka – praca – życie”

Rozpoczęcie projektu realizowanego z udziałem międzynarodowych partnerów. Opracowanie modelu orientacji zawodowej na niemiecko-polskim obszarze przygranicznym na przykładzie Euroregionu Pro Europa Viadrina.

1 sierpnia 2018

czerwiec 2019

Akademia Wynalazcy

Utworzenie Akademii Wynalazcy i przeprowadzenie pierwszych zapisów na warsztaty z programowania robotów LEGO.

marzec 2020

Klub E-Sportowy

Powołanie pierwszego w Gorzowie Klubu E-Sportowego pn. LSI-AWF e-Team.

marzec 2020

sierpień 2020

Gorzów2050

Rozpoczęcie projektu zakładającego wsparcie dla Samorządu w opracowywaniu nowej „Strategii Rozwoju dla Gorzowa Wielkopolskiego do 2030 r. – Miasto dla pokoleń”.