E-mail: biuro@slsi.pl
Tel.: +48 95 781 70 85

Preambuła

Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia Lubuska Sieć Innowacji jest rozpowszechnianie wiedzy, postaw innowacyjnych oraz wspieranie rozwoju ekosystemu innowacji, w tym:

 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności,
 • rozpowszechnianie i wspieranie wdrożeń nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 • realizacja przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców oraz na rzecz współpracy przedsiębiorców z uczelniami wyższymi, jednostkami naukowymi oraz instytucjami otoczenia biznesu
 • świadczenie profesjonalnych usług szkoleniowych, doradczych i konsultingowych oraz promocja gospodarcza w kraju i zagranicą.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Lubuska Sieć Innowacji” i w dalszej części Statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest koordynatorem partnerstwa MŚP Lubuska Sieć Innowacji i działa jako instytucja otoczenia biznesu.
 3. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. nr 20 poz. 104) z późniejszymi zmianami oraz na podstawie niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną.

§ 2.

 1. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Gorzów Wielkopolski.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić swoją działalność również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji, w tym międzynarodowych, związanych z realizacją celów Stowarzyszenia.

§ 3.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków lub zlecać ich wykonanie innym podmiotom.

§ 4.

 1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
 2. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta z ochrony prawnej.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 5.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Szerokie rozpowszechnianie oraz popularyzacja wyników prac badawczych oraz B+R.
 2. Rozpowszechnianie wiedzy, w tym organizowanie konferencji oraz szkoleń rozpowszechniających badania, wdrożenia oraz nowe technologie i rozwiązania techniczne w praktyce gospodarczej.
 3. Wydawanie publikacji naukowych.
 4. Wspomaganie transferu innowacji do świata gospodarki.
 5. Wspieranie komunikacji pomiędzy jednostkami naukowymi oraz przedsiębiorcami.
 6. Pomoc w wymianie informacji między członkami Stowarzyszenia oraz otoczeniem gospodarczym, naukowo-badawczym i administracyjnym.
 7. Wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz tworzenie warunków do skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych.
 8. Tworzenie oraz administrowanie platformami komunikacyjnymi, wykorzystującymi nowoczesne technologie ICT, wspierającymi komunikację przedsiębiorstw.
 9. Przygotowywanie analiz oraz opracowań służących zwiększeniu konkurencyjności, innowacyjności produktowej i procesowej, rozwoju kapitału ludzkiego, rozwoju rynków zbytu oraz pozyskiwaniu finansowania na ww. działania.
 10. Inicjowanie i udział w przedsięwzięciach regionalnych, ponadregionalnych i międzynarodowych zbieżnych z celami działania.
 11. Udział w innych stowarzyszeniach i instytucjach otoczenia biznesu.
 12. Działalność wspomagająca rozwój sieci kooperacyjnych.
 13. Organizację systemu naboru i szkolenia pracowników w zawodach i specjalnościach potrzebnych dla stowarzyszonych podmiotów gospodarczych i prowadzenie działań szkoleniowych.
 14. Doradztwo i konsulting w zakresie badań oraz przedsiębiorczości.
 15. Realizację różnych form promocji informacji.
 16. Wspólne pozyskiwanie funduszy na działalność statutową.
 17. Świadczenie przedsiębiorcom usług, w tym: finansowych, doradczych, szkoleniowych, w zakresie badań i rozwoju, informacyjnych, a także w zakresie udostępniania pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej, promocji gospodarczej, koordynacji, promocji lub animacji powiązań kooperacyjnych, obsługi inwestorów, jak również wsparcia działań eksportowych przedsiębiorców lokalnych i regionalnych, polegających na organizacji udziału przedsiębiorców w targach, misjach i wystawach w kraju i zagranicą.
 18. Integracja innowacyjnych przedsiębiorstw i instytucji działających w ich otoczeniu oraz koordynacja i realizacja wspólnych inicjatyw gospodarczych.
 19. Wspieranie rozwoju i promocja innowacyjnych podmiotów gospodarczych.
 20. Koordynacja działań w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych, technicznych, handlowych, kooperacyjnych, rozwojowych i szkoleniowych przedsiębiorstw.
 21. Promocja działań innowacyjnych jako istotnych dla rozwoju gospodarki regionu i kraju oraz zapewniających konkurencyjność przedsiębiorstw.
 22. Współdziałanie w kształceniu kadr dla przedsiębiorstw poprzez prowadzenie działań promujących nauki przyrodnicze i technicznych, przedsiębiorczość oraz innowacje, w tym poprzez prowadzenie szkoleń i kursów specjalistycznych.
 23. Organizowanie i promocję szkoleń i konferencji promujących nauki przyrodnicze i techniczne.
 24. Prowadzenie działań promujących nauki przyrodnicze i techniczne, przedsiębiorczość oraz postawy innowacyjne wśród dzieci i młodzieży.
 25. Współdziałanie z organami administracji samorządowej i państwowej, instytucjami naukowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia korzystnych warunków dla stowarzyszonych podmiotów gospodarczych.
 26. Reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy publicznej.

§ 6.

 1. Poza działalnością statutową (odpłatną i nieodpłatną) Stowarzyszenie może realizować działalność gospodarczą. Prowadzenie działalności gospodarczej może polegać również na uczestnictwie w spółkach kapitałowych, których przedmiot działalności jest zbieżny z celami statutowymi Stowarzyszenia.
 2. Finansowanie, koszty i dochody związane z działalnością gospodarczą będą ewidencjonowane i rozliczane oddzielnie.
 3. Cały dochód z tej działalności gospodarczej przeznaczony jest na działalność statutową i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 3. Członkowie nie będą preferowani przy uzyskiwaniu dostępu do wiedzy rozpowszechnianej przez Stowarzyszenie.

§ 8.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§ 9.

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, obywatel Polski lub cudzoziemiec posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia mogą być:
  1. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia,
  2. osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba, która wniosła szczególne zasługi w realizację celów Stowarzyszenia.
 4. Członkiem zwyczajnym i honorowym zostaje osoba, która:
  • spełnia warunki opisane w § 9 pkt 1,
  • złożyła pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, która została pozytywnie zaakceptowana przez Zarząd (dotyczy członków zwyczajnych),
  • uzyskała pisemne poparcie co najmniej trzech członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
  • której przyjęcie zawnioskował Zarząd Stowarzyszenia (dotyczy członków honorowych)
  • wpłaciła składkę wpisową w wysokości ustalonej przez władze Stowarzyszenia (dotyczy członków zwyczajnych),
  • została przyjęta w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.
 5. Członkiem wspierającym zostaje podmiot, który:
  • spełnia warunki opisane w § 9 pkt 2,
  • złożył pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia,
  • został przyjęty w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 10.

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
  2. zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
  3. zaskarżenia do Komisji Rewizyjnej uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. regularnego opłacania składek.

§ 11.

 1. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 10 ust. 2 pkt 1.

§ 12.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. wykluczenia decyzją Zarządu z powodu:
   • nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich, przez okres przekraczający 3 miesięcy,
   • nieprzestrzegania Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od daty doręczenia postanowienia o skreśleniu lub wykluczeniu. Do czasu rozpoznania odwołania, członkostwo osoby odwołującej ulega zawieszeniu.
 3. Osobom, którym odmówiono prawa członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie w trybie i na zasadach określonych w ust. 2.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 13.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.

Walne Zebranie Członków

 § 14.

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający.
 3. Członek Stowarzyszenia może pisemnie upoważnić inną osobę do reprezentowania go na Walnym Zebraniu Członków.

§ 15.

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne (sprawozdawcze) lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz w roku w terminie do 30 czerwca.
 3. O terminie Walnego Zebrania Członków Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków mailem lub faxem najpóźniej 14 dni przed terminem Zebrania. Zawiadomienie zawiera co najmniej porządek obrad.
 4. Posiedzenia Walnego Zebrania Członków są zamknięte, o ile dane Zebranie nie postanowi inaczej.
 5. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 6. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz.
 7. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością obecnych członków, spośród członków Stowarzyszenia, niewchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Wybór dokonywany jest podczas każdego Walnego Zebrania i na czas jego trwania.
 8. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 9. Ważne uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
 10. Wybory członków władz Stowarzyszenia dokonywane są w głosowaniu jawnym, o ile Walne Zebranie Członków nie zarządzi wyborów tajnych.

§ 16.

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. Uchwalenie zmian statutu
 2. Uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 3. Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 5. Uchwalanie rocznego budżetu Stowarzyszenia
 6. Ustalanie wysokości składek wpisowych i członkowskich,
 7. Podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek kapitałowych, o których mowa w § 6.
 8. Uchwalanie zwolnienia członka z obowiązku opłacania wpisowego, składki, obniżania składki, umorzenie zaległości składkowych,
 9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 10. Przyjmowanie członków Stowarzyszenia,
 11. Podejmowanie uchwał w innych sprawach Stowarzyszenia, dla których Statut nie ustala właściwości innych władz Stowarzyszenia.

§ 17.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek, co najmniej połowy członków zwyczajnych.
 2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 1 miesiąca, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt b i c.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 4. O terminie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia mailem lub faxem najpóźniej 14 dni przed terminem Zebrania. Zawiadomienie zawiera co najmniej porządek obrad.
 5. Posiedzenia Walnego Zebrania Członków są zamknięte, o ile dane Zebranie
  nie postanowi inaczej.

Postanowienia wspólne dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej

§ 18.

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata.
 2. Członkostwo w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej ustaje wskutek:
  1. upływu kadencji
  2. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu
  3. zrzeczeniu się udziału w danych władzach
  4. odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków.
 3. W przypadku zaprzestania z jakiejkolwiek przyczyny pełnienia obowiązków przez członka władz Stowarzyszenia, wszelkie druki firmowe, pieczątki i oznaki władzy Stowarzyszenia ulegają bezwarunkowemu zwrotowi lub zniszczeniu.
 4. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko, nie później niż w terminie 1 – miesiąca od powstania vacatu.

Zarząd

§ 19.

 1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 2–3 członków wybieranych przez Walne Zebranie: Prezesa i Wiceprezesa / Wiceprezesów.
 3. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest jednoosobowo Prezes i każdy z Wiceprezesów.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku.
 5. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 2 członków. Decydujący jest głos Prezesa.

§ 20.

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. Podejmowania uchwał związanych z:
  • zmianą polityki rachunkowości Stowarzyszenia,
  • kwalifikacją działalności stowarzyszenia do statutowej (odpłatnej, nieodpłatnej) i gospodarczej,
  • zatwierdzaniem budżetów poszczególnych działalności Stowarzyszenia,
  • zamknięciem okresu rozliczeniowego Stowarzyszenia,
  • zatrudnianiem kadry, wyborem wykonawców.
 5. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych,
 6. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 7. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
 8. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 9. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

Komisja Rewizyjna

§ 21.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 2 członków, decydujący głos ma Przewodniczący.

§ 22.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. Bieżący wgląd w uchwały podejmowane przez Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 4. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 5. Zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 6. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
 7. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 8. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich.

§ 23.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez Walne Zebranie Czlonków regulaminu.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 24.

W przypadkach określonych w § 22 pkt 4 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Biuro Stowarzyszenia

§ 25

 1. Do obsługi administracyjnej oraz działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenia Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia, określając jego organizację i zakres czynności.
 2. Do obsługi prasowej Stowarzyszenia Zarząd może powołać Przedstawiciela Prasowego, określając przysługujące mu uprawnienia i obowiązki oraz okres ich ważności.
 3. Działalność członków Stowarzyszenia na rzecz Stowarzyszenia jest działalnością społeczną, z uwzględnieniem jednak zasady, iż Zarząd może przyznać zwrot kosztów poniesionych na tę działalność.
 4. Do prowadzenia swoich spraw, w tym realizacji zadań Biura, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
 5. Dopuszcza się możliwość utworzenia Biura Stowarzyszenia poza miejscem rejestracji. Czynność taka wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 26.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 27.

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki wpisowe i członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki,
  3. dochody z majątku Stowarzyszenia,
  4. dotacje i subwencji,
  5. dochody z działalności gospodarczej stowarzyszenia,
 2. Ustala się wysokość składki wpisowej dla członków założycieli oraz nowych członków w wysokości 100,00 PLN (słownie: sto złotych 00/100).
 3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie Członków, w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Walne Zebranie Członków.
 4. Wysokość składki członkowskiej w wymiarze rocznym określa Walne Zebranie Członków. Nowa wysokość składki członkowskiej obowiązuje od daty określonej w uchwale Walnego Zebrania.
 5. Walne Zebranie upoważnia Zarząd do obniżenia składek członkowskich lub zwolnienia z obowiązku opłacania składek określonych członków.
 6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 28.

 1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych nie przekraczających kwoty 5000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) wymagane jest działanie jednego członka Zarządu .
 3. Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych(z wyjątkiem zbycia praw majątkowych) przekraczających kwotę 5000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
 4. Dla ważności zbycia praw majątkowych przekraczających 10 000 złotych (słownie dziesięć tysięcy złotych) wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia Członków.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 29.

 1. Zmiana Statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. Jeśli uchwała, o której mowa w pkt 1 nie stanowi inaczej, likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.